Pháp điển Net - Công văn số 1309/VPCP-KTTH ngày 15/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 1309/VPCP-KTTH ngày 15/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
1309/VPCP-KTTH 
Ngaybanhanh
15/02/2017 
Coquanbanhanh
Văn phòng Chính phủ 
Trichyeu
Về chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/02/2017 
Nguoiky
Mai Tiến Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software