Pháp điển Net - Công văn số 1309/VPCP-KTTH ngày 15/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 1309/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 V/v chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1051/BTC-TCDN ngày 23 tháng 01 năm 2017 về việc chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Trước mắt, Bộ Tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; đồng thời khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đánh giá vấn đề trên để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

                                                                                  Bộ TRƯởNG, CHủ NHIệM

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software