Pháp điển Net - Công văn số 843/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2017 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với nhiên liệu trên tàu biển khi xuất cảnh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 843/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

V/v xử lý thuế đối với nhiên liệu trên tàu biển khi xuất cảnh

 Kính gửi: Công ty TNHH Tân Bình.

(Số 56, đường Nguyễn Văn Linh, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2401-11/TB-16 của Công ty TNHH Tân Bình về việc nhập khẩu tàu TanBinh 139. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với nhiên liệu tồn chứa trong tàu khi nhập khẩu vào Việt Nam:

Thủ tục hải quan nhập khẩu đối với lượng nhiên liệu còn tồn chứa trong tàu phương tiện vận tải tự hành nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 3 Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software