Pháp điển Net - Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của Bộ Công thương về việc quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
03/2012/TT-BCT 19/01/2012 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010 của Bộ Công thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

  
 Thông tư
14/2010/TT-BCT 15/04/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software