Pháp điển Net - Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
38 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
82/2014/NĐ-CP 25/08/2014 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software