Pháp điển Net - Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software