Pháp điển Net - Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về việc quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
103/2016/QH13 05/04/2016 Quốc hội
Về báo chí

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software