Pháp điển Net - Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07/02/2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 23/NQ-CP       

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 NGHị QUYếT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 02 năm 2017,

QUYếT NGHị

1. Về tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trong tháng 01, kinh tế vĩ mô ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến trong dịp Tết. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng được bảo đảm. Sản xuất nông nghiệp ổn định và không có dịch bệnh xảy ra. Khu vực dịch vụ phát triển khá; du lịch tiếp tục đà tăng trưởng, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng; dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết. Xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai, ô nhiễm môi trường, hộ nghèo... được triển khai kịp thời, thiết thực; công đoàn các cấp cùng với chính quyền địa phương, tổ chức tốt công tác chăm lo Tết cho công nhân, người lao động. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức việc đón Tết cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân. Công tác bưu chính, viễn thông được bảo đảm thông suốt. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, phát thanh, truyền hình, thể thao, du lịch diễn ra, sôi động, phong phú, đậm nét truyền thống. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Trật tự an toàn giao thông được đặc biệt quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển được giữ vững.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ theo hướng quy định việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ quốc phòng, an ninh; giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an hướng dẫn thực hiện cụ thể. Trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 02 năm 2017.

3. Về Dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

4. Về đề nghị của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Chính phủ tiếp tục coi công tác xây dựng thể chế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu. Yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương chỉ đạo rà soát, nghiên cứu các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế đã nêu trong nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung, hoàn thiện nội dung các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, hoàn thiện hồ sơ, dự kiến thời gian trình các dự án luật, pháp lệnh; báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực và gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 02 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software