Pháp điển Net - Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
87/QĐ-UBCK 
Ngaybanhanh
25/01/2017 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
Trichyeu
Về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/04/2017 
Nguoiky
Vũ Bằng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Thông tư
203/2015/TT-BTC 21/12/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
09/QĐ-UBCK 08/01/2013 Uỷ ban Chứng khoán ...
Về việc sửa đổi quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

  
 Quyết định
637/QĐ-UBCK 30/08/2011 Uỷ ban Chứng khoán
Về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software