Pháp điển Net - Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
65/2014/QH13 25/11/2014 Quốc hội
Về Nhà ở

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
14/2008/TT-BXD 02/06/2008 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn về phân dạng nhà chung cư

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software