Pháp điển Net - Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Và Xã HộI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1453 /LĐTBXH-QĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Về việc Ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 23/6/11994;

Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 6971/VS ngày 29/9/1995.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995. Đối với nghề, công việc chưa có trong danh mục kèm theo quyết định này, các Bộ, Ngành cần soát xét và lập thành danh mục gửi Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế để banh hành.

 

                                                                                            KT BỘ TRƯỞNG

                                                                   BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

                                                                                              THỨ TRƯỞNG

 

LÊ DUY ĐỒNG

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/1995 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software