Pháp điển Net - Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2017 
Ngày công báo
24/01/2017 
Số công báo
85+86/2017 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
58/2012/NĐ-CP 20/07/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
15/2016/TT-BTC 20/01/2016 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

  
 Thông tư
183/2011/TT-BTC 16/12/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc thành lập và quản lý Quỹ mở (phần 1)

  
 Thông tư
183/2011/TT-BTC 16/12/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc thành lập và quản lý Quỹ mở (phần 2-hết)

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
216/2013/TT-BTC 31/12/2013 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

  
 Thông tư
38/2011/TT-BTC 16/03/2011 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software