Pháp điển Net - Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
64 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
117/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Chính phủ
Về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
11/2013/TT-BXD 31/07/2013 Bộ Xây dựng
Về việc quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

  
 Thông tư
05/2012/TT-BXD 10/10/2012 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software