Pháp điển Net - Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
32/2016/TT-NHNN 
Ngaybanhanh
26/12/2016 
Coquanbanhanh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2017 
Nguoiky
Nguyễn Kim Anh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2018/TT-NHNN 12/02/2018 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Thông tư
23/2014/TT-NHNN 19/08/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software