Pháp điển Net - Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 296/2016/TT-BTC

            Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 THÔNG TƯ

Hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận
đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

LUậT CủA ĐƠN Vị

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

Kèm theo:

- Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm của từng KTV;

- Tài liệu chứng minh về giờ cập nhật kiến thức tại tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức;

- Tài liệu chứng minh của đối tượng hoãn giờ cập nhật kiến thức (nếu có).

Ghi chú: (*) Trường hợp kế toán viên hành nghề chưa đủ giờ cập nhật kiến thức thì phải ghi rõ lý do vào cột "Ghi chú".

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
24 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
88/2015/QH13 20/11/2015 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
72/2007/TT-BTC 27/06/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software