Pháp điển Net - Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 297/2016/TT-BTC 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

Về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện
 kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Lý do tạm ngừng:           

6. Biện pháp và cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

NGƯờI ĐạI DIệN THEO PHáP LUậT

(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
27 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
88/2015/QH13 20/11/2015 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
72/2007/TT-BTC 27/06/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software