Pháp điển Net - Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                    QUốC HộI                                CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 03/2016/QH14 

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 LUậT
SửA ĐổI, Bổ SUNG ĐIềU 6 Và PHụ LụC 4 Về DANH MụC NGàNH, NGHề ĐầU TƯ KINH DOANH Có ĐIềU KIệN CủA LUậT ĐầU TƯ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư:

1. Bổ sung điểm g vào khoản 1 Điều 6 như sau:

"g) Kinh doanh pháo nổ.";

2. Thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật này.

Điều 2

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
11 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
67/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội
Về Đầu tư

  
 Luật
50/2014/QH13 18/06/2014 Quốc hội
Về xây dựng

  
 Luật
43/2013/QH13 26/11/2013 Quốc hội
Về đấu thầu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software