Pháp điển Net - Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
33/2016/TT-BTNMT 
Ngaybanhanh
07/11/2016 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/12/2016 
Nguoiky
Nguyễn Thị Phương Hoa 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
188 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
49/2013/TT-BTNMT 26/12/2013 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hoá đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  
 Thông tư
15/2012/TT-BTNMT 26/11/2012 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

  
 Thông tư
28/2010/TT-BTNMT 18/11/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software