Pháp điển Net - Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/09/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ              CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 18/2016/TT-BKHCN

            Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia có sử dụng ngân sách nhà nước.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/10/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
50 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
11/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn quản lý dự án khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software