Pháp điển Net - Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
147/2016/TT-BTC 
Ngaybanhanh
13/10/2016 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/11/2016 
Nguoiky
Trần Văn Hiếu 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
28/2017/TT-BTC 12/04/2017 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
45/2013/TT-BTC 25/04/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software