Pháp điển Net - Thông tư số 31/2016/TT-BYT ngày 10/08/2016 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 31/2016/TT-BYT ngày 10/08/2016 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
31/2016/TT-BYT 
Ngaybanhanh
10/08/2016 
Coquanbanhanh
Bộ Y tế 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/09/2016 
Nguoiky
Nguyễn Viết Tiến 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
128 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
105/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội
Về Dược

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software