Pháp điển Net - Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
75/2015/TT-BTNMT 
Ngaybanhanh
28/12/2015 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2016 
Nguoiky
Nguyễn Linh Ngọc 
Ngày công báo
07/08/2016 
Số công báo
845-848/2016 
Số trang
161 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
17/2010/TT-BTNMT 04/10/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software