Pháp điển Net - Thông báo số 47/2016/TB-LPQT ngày 27/07/2016 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế chấm dứt hiệu lực - Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về khuyến khích và bảo hộ đầu tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              Bộ NGOạI GIAO                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 47/2016/TB-LPQT 

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế chấm dứt hiệu lực

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về khuyến khích và bảo hộ đầu tư, ký tại Gia-các-ta ngày 25 tháng 10 năm 1991 được chấm dứt hiệu lực từ ngày 07 tháng 01 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo theo quy định của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                      KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                                            PHó Vụ TRƯởNG

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/07/2016 
Ngày công báo
27/08/2016 
Số công báo
887+888/2016 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software