Pháp điển Net - Thông báo số 45/2016/TB-LPQT ngày 19/07/2016 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Công thư trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 129,5 triệu nhân dân tệ để sử dụng cho Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Việt - Trung
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              Bộ NGOạI GIAO                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 45/2016/TB-LPQT 

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công thư trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc bổ sung Khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 129,5 triệu nhân dân tệ để sử dụng cho Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Việt - Trung, ký tại Hà Nội ngày 27 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Công thư theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                      KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                         PHó Vụ TRƯởNG

                                                                                         Nguyễn Văn Ngự

 


Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2016

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Căn cứ theo nhu cầu của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đồng ý ưu hóa phương án thiết kế dự án Cung hữu nghị Việt - Trung. Trên cơ sở không thay đổi hình thức kết cấu chủ thể kiến trúc của Dự án, nâng cao tương ứng đẳng cấp các thiết bị đồng bộ và chất liệu chỉnh trang bên trong và bên ngoài công trình kiến trúc; thiết lập cảnh quan bên ngoài công trình kiến trúc; áp dụng biện pháp Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

II. Căn cứ theo phương án ưu hóa thiết kế do cơ quan có thẩm quyền của hai bên thỏa thuận, Chính phủ Trung Quốc đồng ý bổ sung vốn viện trợ không vượt quá 129,5 triệu Nhân dân tệ vào việc xây dựng phần ưu hóa thiết kế dự án Cung hữu nghị Việt - Trung. Nguồn vốn bổ sung trên do Chính phủ Trung Quốc cung cấp không hoàn lại, sẽ được Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật để quy định cụ thể.

III. Các công việc cụ thể liên quan tới Dự án trên sẽ do Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc chỉ định cơ quan của mỗi bên ký hợp đồng riêng để quy định.

Công thư này và Công thư của đồng chí sẽ trở thành một thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước, và trở thành một bộ phận của Công thư trao đổi ký ngày 30 tháng 11 năm 2009 giữa Chính phủ hai nước.

Nhân dịp này, tôi xin gửi tới đồng chí lời chào trân trọng.

                                                                                      Nguyễn Thế Phương

                                                                     THứ TRƯởNG Bộ Kế HOạCH Và ĐầU TƯ     NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/07/2016 
Ngày công báo
05/08/2016 
Số công báo
839+840/2016 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software