Pháp điển Net - Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ XÂY DựNG                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 13/2016/TT-BXD  

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 THÔNG TƯ

Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế
kiến trúc công trình xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi Tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng với tác giả được chọn theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Thông tư này.

Chương III
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân liên quan phản ánh về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                       Nguyễn Đình Toàn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/08/2016 
Ngày công báo
06/08/2016 
Số công báo
843+844/2016 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
23/2009/TT-BXD 16/07/2009 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software