Pháp điển Net - Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02/07/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ VĂN HóA, THể THAO                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                  Và DU LịCH                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 08/2016/TT-BVHTTDL         

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2016

THÔNG TƯ

Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả,
quyền liên quan

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

(Tham khảo)


Nội dung tham khảo kèm theo

Để có nội dung toàn văn, đề nghị Quý khách hàng truy cập vào website http://legal.khaitri.vn  để sử dụng văn bản gốc hoặc liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

P.802, Toà nhà 24-T1 Hoàng Đạo Thuý - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 464 464. Fax: (04) 37474311

E-mail: Khaitrihn@khaitri.vn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/08/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
100/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
88/2006/QĐ-BVHTT 17/10/2006 Bộ Văn hóa - Thông tin
Về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software