Pháp điển Net - Thông báo số 42/2016/TB-LPQT ngày 30/06/2016 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Li-bê-ri-a
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 42/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG BáO

Về việc Điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Li-bê-ri-a, ký tại Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Thông cáo chung theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                          KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                  Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                                          PHó Vụ TRƯởNG

 

                                                                                         Nguyễn Văn Ngự


  THÔNG CáO CHUNG
Về VIệC THIếT LậP QUAN Hệ NGOạI GIAO GIữA NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Và CộNG HòA LI-BÊ-RI-A

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/06/2016 
Ngày công báo
24/07/2016 
Số công báo
763+764/2016 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software