Pháp điển Net - Nghị định số 102/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh thuốc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 102/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

NGHị ĐịNH

Quy định điều kiện kinh doanh thuốc

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thuốc.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

2. Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2627 Mục 2 Chương IV, Chương V của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 28. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                         THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2016 
Ngày công báo
19/08/2016 
Số công báo
873+874/2016 
Số trang
17 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
54/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
105/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội
Về Dược

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
79/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software