Pháp điển Net - Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 94/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết về phổ biến thông tin thống kê nhà nước và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê gồm: Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước; kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước; tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ đối với người làm công tác thống kê trong hoạt động thống kê nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2016 
Ngày công báo
14/08/2016 
Số công báo
857+858/2016 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
89/2015/QH13 23/11/2015 Quốc hội
Về thống kê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
34/2013/QĐ-TTg 04/06/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước

  
 Nghị định
40/2004/NĐ-CP 13/02/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software