Pháp điển Net - Thông báo số 39/2016/TB-LPQT ngày 29/06/2016 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định về hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ma-xê-đô-ni-a
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 39/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định về hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a, ký tại Xcốp-pi-ê ngày 02 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                     KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                         PHó Vụ TRƯởNG

                                                                                         Nguyễn Văn Ngự


HIệP ĐịNH
Về HợP TáC KINH Tế GIữA CHíNH PHủ NƯớC CHXHCN
 VIệT NAM Và CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA MA-XÊ-ĐÔ-NIA

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ma-xê-đô-nia, (sau đây được gọi là "hai Bên ký kết"),

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/06/2016 
Ngày công báo
17/07/2016 
Số công báo
567+568/2016 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software