Pháp điển Net - Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ XÂY DựNG                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 16/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/nđ-cp ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

VII. Hiệu lực thi hành

- Quy chế hoạt động của Ban QLDA... có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Các thành viên của Ban quản lý dự án có trách nhiệm...

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan gồm:.... có trách nhiệm...

- Trường hợp cần thiết, Quy chế hoạt động của Ban QLDA... được sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA

NGƯờI QUYếT ĐịNH THàNH LậP BAN QLDA
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/08/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
26 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
09/2014/TT-BXD 10/07/2014 Bộ Xây dựng
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  
 Thông tư
10/2013/TT-BXD 25/07/2013 Bộ Xây dựng
Về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  
 Thông tư
03/2009/TT-BXD 26/03/2009 Bộ Xây dựng
Về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software