Pháp điển Net - Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ XÂY DựNG                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 12/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù,

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Hình vẽ tham khảo

Nội dung tham khảo kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD  
ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng

Để có nội dung toàn văn, đề nghị Quý khách hàng truy cập vào website http://legal.khaitri.vn  để sử dụng văn bản gốc hoặc liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

P.802, Toà nhà 24-T1 Hoàng Đạo Thuý - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 464 464. Fax: (04) 37474311

E-mail: Khaitrihn@khaitri.vn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/08/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
52 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
44/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

  
 Nghị định
37/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Chính phủ
Về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
10/2010/TT-BXD 11/08/2010 Bộ Xây dựng
Về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

  
 Thông tư
19/2008/TT-BXD 20/11/2008 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

  
 Thông tư
07/2008/TT-BXD 07/04/2008 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

  
 Quyết định
03/2008/QĐ-BXD 31/03/2008 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng

  
 Quyết định
21/2005/QĐ-BXD 22/07/2005 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software