Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 của Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 Bộ TàI CHíNH - Bộ TàI NGUYÊN             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM              Và MÔI TRƯờNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                             

   Số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 29 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/08/2016 
Ngày công báo
25/07/2016 
Số công báo
765+766/2016 
Số trang
22 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
30/2005/TTLT/BTC-B... 18/04/2005 Bộ Tài chính;Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software