Pháp điển Net - Thông báo số 43/2016/TB-LPQT ngày 06/07/2016 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en về việc thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 43/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016

THÔNG BáO

Về việc Điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en về việc thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập, ký tại Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2015, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                     KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                     Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                                            PHó Vụ TRƯởNG

                                                                                         Nguyễn Văn Ngự


HIệP ĐịNH
GIữA CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Và CHíNH PHủ NHà NƯớC I-XRA-EN Về VIệC THÂN NHÂN THàNH VIÊN CƠ QUAN ĐạI DIệN NGOạI GIAO, CƠ QUAN LãNH Sự LàM VIệC Có THU NHậP

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en, sau đây gọi là "các Bên ký kết";

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/07/2016 
Ngày công báo
25/07/2016 
Số công báo
765+766/2016 
Số trang
17 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software