Pháp điển Net - Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 109/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
89/2015/QH13 23/11/2015 Quốc hội
Về thống kê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
53/2012/TT-BTC 09/04/2012 Bộ Tài chính
Về việc Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định

  
 Thông tư
58/2011/TT-BTC 11/05/2011 Bộ Tài chính
Về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software