Pháp điển Net - Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ XÂY DựNG                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 17/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/09/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
48 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
24/2016/TT-BXD 01/09/2016 Bộ Xây dựng
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Bộ Xây dựng
Về việc quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động Xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

  
 Thông tư
05/2010/TT-BXD 26/05/2010 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

  
 Thông tư
25/2009/TT-BXD 29/07/2009 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

  
 Thông tư
22/2009/TT-BXD 06/07/2009 Bộ Xây dựng
Về việc quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

  
 Thông tư
12/2009/TT-BXD 24/06/2009 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software