Pháp điển Net - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp phép xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ XÂY DựNG                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 15/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/08/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
42 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
19/2009/TT-BXD 30/06/2009 Bộ Xây dựng
Việc quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
10/2012/TT-BXD 20/12/2012 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software