Pháp điển Net - Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/06/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet được cấp không thông qua đấu giá
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Bộ THÔNG TIN Và                         CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM             TRUYềN THÔNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 16/2016/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền
internet được cấp không thông qua đấu giá

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet;

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam ".vn" được cấp không thông qua đấu giá.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internetquốc gia Việt Nam ".vn" được cấp không thông qua đấu giá; các Nhà đăng ký tên miền ".vn" và Trung tâm Internet Việt Nam.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Lý do từ chối: .................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Trân trọng thông báo./.

.............., ngày ..... tháng ...... năm ..........

Người đại diện theo pháp luật của Nhà đăng ký

(ký tên, đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/08/2016 
Ngày công báo
15/07/2016 
Số công báo
555+556/2016 
Số trang
13 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1433/QĐ-BTTTT 15/08/2016 Bộ Thông tin và ...
Về việc đính chính Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
41/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software