Pháp điển Net - Công văn số 583/UBCK-PTTT ngày 03/03/2010 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 583/UBCK-PTTT ngày 03/03/2010 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
583/UBCK-PTTT 
Ngaybanhanh
03/03/2010 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
Trichyeu
Về phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/03/2010 
Nguoiky
Nguyễn Sơn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Thông tư
194/2009/TT-BTC 02/10/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software