Pháp điển Net - Quyết định số 617/QĐ-UBCK ngày 09/10/2013 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 617/QĐ-UBCK ngày 09/10/2013 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
617/QĐ-UBCK 
Ngaybanhanh
09/10/2013 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
Trichyeu
Về việc ban hành Quy chế hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/10/2013 
Nguoiky
Vũ Bằng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
58/2012/NĐ-CP 20/07/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software