Pháp điển Net - Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016 của Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Luật Quản lý thuế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        VĂN PHòNG QUốC HộI                     CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 03/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

LUậT

Quản lý thuế

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;

2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

3. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về quản lý thuế1.

________________

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 119. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

2. Bãi bỏ các quy định về quản lý thuế trong các luật, pháp lệnh về thuế và Luật hải quan mà Luật này có quy định.

Điều 120. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 9, 19, 27, 30, 31, 32, 42, 43, 49, 60, 62, 72, 76, 89, 90, 91, 99, 104, 105, 111 của Luật này và các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu quản lý thuế để thi hành Luật này.

                                                                             XáC THựC VĂN BảN HợP NHấT                        CHủ NHIệM

                                                                                       Nguyễn Hạnh Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Ngày công báo
17/05/2016 
Số công báo
337+338/2016 
Số trang
65 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
106/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

  
 Luật
71/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

  
 Luật
21/2012/QH13 20/11/2012 Quốc hội
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

  
 Luật
78/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội
Về quản lý thuế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software