Pháp điển Net - Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương về việc quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương về việc quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
42/2013/TT-BCT 
Ngaybanhanh
31/12/2013 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/03/2014 
Nguoiky
Lê Dương Quang 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  
 Thông tư
27/2016/TT-BCT 05/12/2016 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  
 Thông tư
04/2016/TT-BCT 06/06/2016 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
13/2011/TT-BCT 30/03/2011 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

  
 Quyết định
5041/QĐ-BCT 12/10/2009 Bộ Công thương
Về việc bổ sung một số chất và Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/08/2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

  
 Quyết định
41/2006/QĐ-BCN 01/12/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc sửa đổi Điều 6, khoản d Điều 8 của Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/08/2003 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp)

  
 Quyết định
04/2004/QĐ-BCN 07/01/2004 Bộ Công nghiệp
Về việc bổ sung một số chất vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

  
 Quyết định
134/2003/QĐ-BCN 25/08/2003 Bộ Công nghiệp
Về việc ban hành danh mục và quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software