Pháp điển Net - Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/06/2016 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Bộ CÔNG THƯƠNG                       CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 04/2016/TT-BCT              

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương

Điều 2. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất

1. Bãi bỏ điểm c Khoản 2 Điều 9.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

"Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên".

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Công Thương để xem xét, hướng dẫn giải quyết./.

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                           Trần Tuấn Anh  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/07/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
36/2016/TT-BCT 28/12/2016 Bộ Công thương
Về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
60/2014/TT-BCT 27/12/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

  
 Thông tư
47/2014/TT-BCT 05/12/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định về quản lý website thương mại điện tử

  
 Thông tư
29/2014/TT-BCT 30/09/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

  
 Thông tư
42/2013/TT-BCT 31/12/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

  
 Thông tư
27/2013/TT-BCT 31/10/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

  
 Thông tư
40/2012/TT-BCT 21/12/2012 Bộ Công thương
Về việc quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

  
 Thông tư
07/2012/TT-BCT 04/04/2012 Bộ Công thương
Về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng

  
 Thông tư
28/2010/TT-BCT 28/06/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá Chất

  
 Thông tư
09/2006/TT-BTM 25/05/2006 Bộ Thương mại
Về việc hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
09/2011/TT-BCT 30/03/2011 Bộ Công thương
Về việc quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của bộ công thương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software