Pháp điển Net - Luật số 108/2016/QH13 ngày 09/04/2016 của Quốc hội về điều ước quốc tế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                         cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Luật số: 108/2016/QH13

LUậT

Điều ước quốc tế

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật điều ước quốc tế.

CHƯƠNG I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 84. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

2. Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

________________   

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2016.

                                                                            CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                    Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
32 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
74/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
41/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước Quốc tế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software