Pháp điển Net - Luật số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội về Dược
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                         cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Luật số 105/2016/QH13

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

LUậT

Dược

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật dược.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Luật này quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc; dược lâm sàng; quản lý thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thử thuốc trên lâm sàng và thử tương đương sinh học của thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và quản lý giá thuốc.

2. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động dược tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Chính phủ quy định lộ trình thực hiện khoản 2 Điều này, bảo đảm đến ngày 01 tháng 01 năm 2021, các bệnh viện từ hạng 1 trở lên phải tổ chức hoạt động dược lâm sàng quy định tại Điều 80 của Luật này; tất cả vị trí công việc quy định tại Điều 11 của Luật này phải có Chứng chỉ hành nghề dược.

4. Luật dược số 34/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

5. Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                    Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
73 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
20/2017/TT-BYT 10/05/2017 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

  
 Nghị định
54/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

  
 Thông tư
06/2017/TT-BYT 03/05/2017 Bộ Y tế
Về việc ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc

  
 Thông tư
31/2016/TT-BYT 10/08/2016 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế

  
 Nghị định
102/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định điều kiện kinh doanh thuốc

  
 Thông tư
11/2016/TT-BYT 11/05/2016 Bộ Y tế
Về việc quy định việc đầu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
34/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về dược

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software