Pháp điển Net - Thông báo số 16/2016/TB-LPQT ngày 09/03/2016 của Bộ Ngoại giao về điều ước quốc tế có hiệu lực - Công hàm trao đổi về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đối với Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 16/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2016

THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công hàm trao đổi về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đối với Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản ký tại Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Công hàm theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                     KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                     Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                         PHó Vụ TRƯởNG

                                                                                         Nguyễn Văn Ngự


 

EMBASSY OF JAPAN
HA NOI

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/03/2016 
Ngày công báo
29/03/2016 
Số công báo
255+256/2016 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software