Pháp điển Net - Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ XÂY DựNG                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 08/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
41 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
08/2011/TT-BXD 28/06/2011 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software