Pháp điển Net - Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ XÂY DựNG                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 05/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong
quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2016 
Ngày công báo
07/04/2016 
Số công báo
275+276/2016 
Số trang
11 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Chính phủ
Về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
01/2015/TT-BXD 20/03/2015 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software