Pháp điển Net - Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ XÂY DựNG                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 06/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2016 
Ngày công báo
07/04/2016 
Số công báo
275-278/2016 
Số trang
113 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Chính phủ
Về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
02/2011/TT-BXD 22/02/2011 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng

  
 Thông tư
04/2010/TT-BXD 26/05/2010 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  
 Thông tư
06/2010/TT-BXD 26/05/2010 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software