Pháp điển Net - Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ XÂY DựNG                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 07/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016.

THÔNG TƯ

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng bao gồm: nguyên tắc, các trường hợp được điều chỉnh giá, trình tự, thủ tục, nội dung và phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Mn1, Mn2, Mn3, Mo1, Mo2, Mo3,... là các chỉ số giá hoặc giá của các loại vật liệu được điều chỉnh giá tại thời điểm "n" và thời điểm gốc.

Tổng các hệ số: a + d1 + d2 + d3 +... = 1

3. Khi điều chỉnh giá hợp đồng theo công thức (1) thì cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá phải phù hợp với nội dung công việc trong hợp đồng. Trong hợp đồng phải quy định cụ thể nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số giá xây dựng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định để điều chỉnh giá hợp đồng. Trong hợp đồng, các bên phải thỏa thuận nguồn thông tin về giá và chỉ số giá xây dựng sẽ áp dụng trong trường hợp nguồn thông tin về giá hoặc chỉ số giá xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có hoặc có nhưng không phù hợp với nội dung, tính chất công việc và các điều kiện cụ thể của hợp đồng.

4. Đối với công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố và công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành thành phố trực thuộc trung ương thì Chủ đầu tư xác định hoặc thuê các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng công trình và báo cáo Người quyết định đầu tư trước khi quyết định việc áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng. Khi xác định chỉ số giá riêng cho gói thầu thì cơ cấu các khoản mục chi phí để xác định chỉ số giá là cơ cấu chi phí trong dự toán hoặc giá gói thầu của công trình, hạng mục công trình được duyệt. Trường hợp chưa đủ thông tin để điều chỉnh giá ở thời điểm thanh toán theo quy định của hợp đồng thì sử dụng thông tin ở thời gian trước liền kề để tạm thanh toán. Khi có đủ thông tin cho điều chỉnh giá hợp đồng thì các bên phải tiến hành thanh toán theo quy định.

II/ PHƯƠNG PHáP Bù TRừ TRựC TIếP

Trường hợp các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp, thì việc bù trừ giá trị chênh lệch khi điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện như sau:

Giá trị chênh lệch về giá vật liệu, nhân công và máy thi công tại thời điểm điều chỉnh (thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng) của khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu được phép điều chỉnh so với giá vật liệu, nhân công và máy thi công tại thời điểm gốc (thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu). Giá tại thời điểm gốc được chọn là giá cao nhất trong các giá: giá trong hợp đồng, giá theo công bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giá trong dự toán gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giá tại thời điểm điều chỉnh được chọn là giá theo công bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp nguồn thông tin về giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có hoặc có nhưng không phù hợp với tính chất, tiêu chuẩn kỹ thuật, nội dung công việc và các điều kiện cụ thể của hợp đồng thì Chủ đầu tư xem xét trình Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng giá thị trường tại thời điểm tương ứng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình; Dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch tập đoàn, tổng công ty quyết định./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2016 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
08/2010/TT-BXD 29/07/2010 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software