Pháp điển Net - Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08/03/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý thị trường
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban THƯờNG Vụ                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        QUốC HộI      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016

PHáP LệNH
QUảN Lý THị TRƯờNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016;

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định vị trí, chức năng, tổ chức; hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng Quản lý thị trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, công chức Quản lý thị trường.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến tổ chức, hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương VIII
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 45. Hiệu lực thi hành

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Điều 46. Quy định chi tiết

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Pháp lệnh.

                                                                          TM. Uỷ ban THƯờNG Vụ QUốC HộI                     CHủ TịCH

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/09/2016 
Ngày công báo
31/03/2016 
Số công báo
263+264/2016 
Số trang
20 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
148/2016/NĐ-CP 04/11/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý thị trường

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software